Miasto nie jest zainteresowane

Niestety, Prezydent Jacek Krywult negatywnie odniósł się do petycji środowisk lipnickich w sprawie ratowania leśniczówki. Pismem z dnia 19.04.2017 roku podpisanym przez swojego zastępcę  Waldemara Jędrusińskiego, poinformował mieszkańców dzielnicy Lipnik, że Gmina Bielsko-Biała nie planuje nabycia zabytkowej leśniczówki zlokalizowanej przy ulicy Polnej 216 w Lipniku. Obiekt według władz miasta nie jest potrzebny miastu do realizacji zadań własnych, a zakup i odbudowa nie jest w interesie całej wspólnoty mieszkańców. Środowiska lipnickie przyjęły tą informację z rozgoryczeniem. Czytaj dalej

Petycja przekazana Prezydentowi

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 07.03.2017 roku skierował petycję w sprawie leśniczówki zgodnie z kompetencjami do Prezydenta Miasta Jacka Krywulta. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Bielsk-Białej nr XXI/572/2008 dnia 22 lutego 2008 roku, nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Bielsko-Biała lub Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu w celu realizacji ich zadań, może być dokonywane, w ramach środków finansowych przewidzianych na ten cel w budżecie, jeżeli nieruchomość jest niezbędna na cele publiczne związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej – na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta, która określa formę nabycia (odpłatnie lub nieodpłatnie), po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej merytorycznie komisji Rady Miejskiej.

Petycja przekazana do Prezydenta

 

Petycja w sprawie Leśniczówki

W dniu 28 lutym 2017 roku organizacje i instytucje z Lipnika: Rada Osiedla Lipnik, Ochotnicza Straż Pożarna Lipnik, Stowarzyszenie Lipnik, Stowarzyszenie Atmosfera, Parafia Lipnik, złożyły na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej Bielsk-Białej Jarosława Klimaszewskiego petycję w sprawie podjęcia przez władze miasta działań zmierzających do rewitalizacji budynku Leśniczówki przy ulicy Polnej 216 oraz przywrócenia tego obszaru, jako miejsca wypoczynku mieszkańcom. Wnioskodawcy oczekują aktywności od radnych reprezentujących dzielnicę Lipnik włącznie z inicjatywą uchwałodawczą w tym zakresie.

Złożona petycja