Lipnik uruchomił RDPP

Na początku lutego, pięć współpracujących ze sobą organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszenie LIPNIK złożyło do Prezydenta Miasta wniosek o powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego.  Wśród wnioskodawców  znalazły się również: Stowarzyszenie Atmosfera, Parafialny Klub Sportowy Lipnik, Fundacja Centrum Nowych Technologii i Beskidzkie Towarzystwo Sportowe REKORD.

Zadaniem rady będzie m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących 33 obszarów zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania III Sektora. Rada zostanie wybrana spośród ponad 530 działających w naszym mieście organizacji pozarządowych.

W procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego rola III Sektora jest fundamentalna. Organizacje pozarządowe stanowią ważny element stabilizujący demokratyczne państwo i mają podstawowe znaczenie w procesie budowy kapitału społecznego. Wnioskodawcy są przekonani, iż utworzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego jako miejsca bezpośredniego i trwałego dialogu samorządu z organizacjami społecznymi, będzie miało korzystny wpływ na dalszy rozwój Bielska-Białej.

Link do artykułu na bielsko.biala.pl