Petycja przekazana Prezydentowi

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 07.03.2017 roku skierował petycję w sprawie leśniczówki zgodnie z kompetencjami do Prezydenta Miasta Jacka Krywulta. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Bielsk-Białej nr XXI/572/2008 dnia 22 lutego 2008 roku, nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Bielsko-Biała lub Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu w celu realizacji ich zadań, może być dokonywane, w ramach środków finansowych przewidzianych na ten cel w budżecie, jeżeli nieruchomość jest niezbędna na cele publiczne związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej – na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta, która określa formę nabycia (odpłatnie lub nieodpłatnie), po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej merytorycznie komisji Rady Miejskiej.

Petycja przekazana do Prezydenta